วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ห้องลึกลับใต้เจดีย์

ห้องลึกลับใต้เจดีย์ ฉบับหนังสือพิมพ์ ปี 1968

ห้องลึกลับใต้เจดีย์ชเวดากอง

ห้องลึกลับ ใต้เจดีย์ชเวดากอง

အံ့ခ်ီးမကုန္ ျမတ္ေရႊတိဂုံရဲ ့ဌာပနာအတြင္းပုိင္း ရွားပါး 3D ျမင္ကြင္း


วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พุทธในรัสเซีย

พุทธในรัสเซีย

พุทธศาสนา นิยมในรัสเซีย ชี้คำสอนพิสูจน์ได้จริง


ชาวพุทธเตรียมเฮ พุทธศาสนากำลังบูมและเติบโตอย่างมากในรัสเซีย


พุทธเจ้า รัสเซีย เกี่ยวข้องกันอย่างไร


ชาวรัสเซียปฏิบัติธรรม วัดพุทธวิหาร St. Petersburg


รัสเซีย พระธรรมทูตรูปแรกผู้บุกเบิก พระศ.ดร.ชาตรี เหมพนฺโธ ตอนที่ หนึ่ง


พุทธในยุโรป พระ ศ.ดร.ชาตรี เหมพันธ์ ปะทะ พระอาจารย์ภาสกร ภาวิไล ตอนที่ สอง


ชาวพุทธควรฟัง!!คำพยากรณ์พระอรหันต์ พุทธศาสนาจะไปเจริญที่รัสเซีย โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


พระพุทธศาสนาในรัสเซีย

การจัดนิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะ "พุทธศาสนาในรัสเซีย"


วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นครหนานหนิง


ชาวจ้วงคือใคร I 壮族 I Zhuang Poeple


Wake Up News - กวางซีจ้วง ประตูสู่อาเซียนของจีน 17 ก.พ. 2018
แม้ว่าโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนจะไม่ได้พาดผ่านไทยโดยตรง แต่ว่าไทยก็ยังถือว่าเป็น 1 ใน 6 ระเบียงเศรษฐกิจที่จีนต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางสายไหมใหม่ด้วย โดยพื้นที่ที่จีนจะใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่ออาเซียนเข้ากับเส้นทางสายไหมใหม่ ก็คือเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง ซึ่งอยู่ทางใต้และมีพรมแดนติดกับเวียดนาม โดยจีนกำลังสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายถนนที่ทำให้สามารถขนส่งสินค้าจากทั่วอาเซียนมายังจีนได้ด้วยรถบรรทุกและรถไฟ บวกกับเส้นทางขนส่งทางทะเลและทางอากาศที่มีอยู่แล้ว จะทำให้การค้าขายกับอาเซียนของจีน มีเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเป็นศูนย์กลาง แล้วไทยเราจะฉวยโอกาสจากความร่วมมือด้านการค้าครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหน

Tonight Thailand - ไทย-จีน เชื่อมต่อกันมากแค่ไหนบนเส้นทางสายไหมใหม่ 16 ก.พ. 2018
Voice Agenda ของเราในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีน China Economy อนาคตโลกใต้เงาจีน เราจะมาดูกันว่าโครงการ One Belt One Road หรือว่าโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน จะมีผลต่อเศรษฐกิจของไทยยังไงบ้าง

บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.1(1/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.1(2/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.1(3/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.2(1/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.2(2/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.2(3/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.3(1/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.3(2/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.3(3/3)

เปิดนครหนานหนิง แห่งเขตปกครองตนเองกว่างซี จ้วง 29 ต.ค. 2015

นครหนานหนิง เป็นเมืองเอก ของเขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง มีความสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางทางการเมือง การปกครองและทางเศรษฐกิจของมณฑล เป็นเมืองที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 จาก 14 เมือง ของเขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง ในแง่พื้นที่ ประชากร และขนาดเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับอีกหลายเมืองใหญ่ของจีน นครหนานหนิงอาจได้รับการจัดให้เป็น “หัวเมืองชั้น 2” ของประเทศ นครหนานหนิง เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่จัดถาวรของ งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงานในปีนี้

Spirit of Asia : สำเนียงชีวิตชาวจ้วงในเมือง (10 เม.ย. 59)

บ้านหลังใหญ่ของชนเผ่าจ้วงอยู่ที่มณฑลกวางสีทางตอนใต้ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน บ้านหลังนี้ได้รับมอบสิทธิให้เป็นเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ที่กระจัดกระจายอยู่รายรอบเมืองหลวงอย่างหนานหนิงอยู่ร่วมกับชาวฮั่นมาอย่างยาวนาน บ้านของเครือญาติตระกูลไทเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน ชาวจ้วงสมัยใหม่ในเมืองใหญ่ใช้ชีวิตแบบคนฮั่น ผสมกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ได้ด้วยสายตา พวกเขาอยู่ในเมืองเดียวกัน ตึกเดียวกัน บ้างก็อยู่ร่วมชายคากัน การแต่งงานระหว่างคนจ้วงและฮั่นมีให้เห็นอย่างแยกไม่ได้เช่นกัน พวกเขาสวมเสื้อผ้าสมัยใหม่เช่นเดียวกัน พูดภาษาจีนเช่นเดียวกัน แต่ลึกๆยังคงหลงเหลือวิถีปฏิบัติอย่างที่บรรพบุรุษเคยสั่งสอนมา พวกเขากลับบ้านเกิดเยี่ยมญาติพี่น้อง เรียนรู้วิถีจ้วงในอดีต พวกเขารู้ตัวเสมอว่าเป็นคนจ้วงทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณที่อุทิศให้กับการไหว้ผีบูชาบรรพบุรุษ

ใกล้ตาอาเซียน : จ้วง-ไท สายใยเครือญาติต่างแดน (22 พ.ย. 58)

ใกล้ตาอาเซียนสัปดาห์นี้ ตามเครือญาติเผ่าจ้วง ชนเผ่าพื้นเมืองทางตอนใต้ของจีน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ถูกกำหนดให้เป็นประตูสู่อาเซียน
Nitipoom Navaratna นิติภูมิ เยือน หนานหนิง Part 1/3 3 มี.ค. 2011


Nitipoom Navaratna นิติภูมิ เยือน หนานหนิง Part 2/3 3 มี.ค. 2011
Nitipoom Navaratna นิติภูมิ เยือน หนานหนิง Part 3/3 3 มี.ค. 2011
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน 28 ต.ค. 2016