วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ห้องลึกลับใต้เจดีย์

ห้องลึกลับใต้เจดีย์ ฉบับหนังสือพิมพ์ ปี 1968

ห้องลึกลับใต้เจดีย์ชเวดากอง

ห้องลึกลับ ใต้เจดีย์ชเวดากอง

အံ့ခ်ီးမကုန္ ျမတ္ေရႊတိဂုံရဲ ့ဌာပနာအတြင္းပုိင္း ရွားပါး 3D ျမင္ကြင္း


วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พุทธในรัสเซีย

พุทธในรัสเซีย

พุทธศาสนา นิยมในรัสเซีย ชี้คำสอนพิสูจน์ได้จริง


ชาวพุทธเตรียมเฮ พุทธศาสนากำลังบูมและเติบโตอย่างมากในรัสเซีย


พุทธเจ้า รัสเซีย เกี่ยวข้องกันอย่างไร


ชาวรัสเซียปฏิบัติธรรม วัดพุทธวิหาร St. Petersburg


รัสเซีย พระธรรมทูตรูปแรกผู้บุกเบิก พระศ.ดร.ชาตรี เหมพนฺโธ ตอนที่ หนึ่ง


พุทธในยุโรป พระ ศ.ดร.ชาตรี เหมพันธ์ ปะทะ พระอาจารย์ภาสกร ภาวิไล ตอนที่ สอง


ชาวพุทธควรฟัง!!คำพยากรณ์พระอรหันต์ พุทธศาสนาจะไปเจริญที่รัสเซีย โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


พระพุทธศาสนาในรัสเซีย

การจัดนิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะ "พุทธศาสนาในรัสเซีย"


วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นครหนานหนิง


ชาวจ้วงคือใคร I 壮族 I Zhuang Poeple


Wake Up News - กวางซีจ้วง ประตูสู่อาเซียนของจีน 17 ก.พ. 2018
แม้ว่าโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนจะไม่ได้พาดผ่านไทยโดยตรง แต่ว่าไทยก็ยังถือว่าเป็น 1 ใน 6 ระเบียงเศรษฐกิจที่จีนต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางสายไหมใหม่ด้วย โดยพื้นที่ที่จีนจะใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่ออาเซียนเข้ากับเส้นทางสายไหมใหม่ ก็คือเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง ซึ่งอยู่ทางใต้และมีพรมแดนติดกับเวียดนาม โดยจีนกำลังสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายถนนที่ทำให้สามารถขนส่งสินค้าจากทั่วอาเซียนมายังจีนได้ด้วยรถบรรทุกและรถไฟ บวกกับเส้นทางขนส่งทางทะเลและทางอากาศที่มีอยู่แล้ว จะทำให้การค้าขายกับอาเซียนของจีน มีเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเป็นศูนย์กลาง แล้วไทยเราจะฉวยโอกาสจากความร่วมมือด้านการค้าครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหน

Tonight Thailand - ไทย-จีน เชื่อมต่อกันมากแค่ไหนบนเส้นทางสายไหมใหม่ 16 ก.พ. 2018
Voice Agenda ของเราในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีน China Economy อนาคตโลกใต้เงาจีน เราจะมาดูกันว่าโครงการ One Belt One Road หรือว่าโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน จะมีผลต่อเศรษฐกิจของไทยยังไงบ้าง

บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.1(1/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.1(2/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.1(3/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.2(1/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.2(2/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.2(3/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.3(1/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.3(2/3)


บอร์ดดิ้งพาส: กวางสี จีน | Boarding Pass: Guangxi, CHINA Ep.3(3/3)

เปิดนครหนานหนิง แห่งเขตปกครองตนเองกว่างซี จ้วง 29 ต.ค. 2015

นครหนานหนิง เป็นเมืองเอก ของเขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง มีความสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางทางการเมือง การปกครองและทางเศรษฐกิจของมณฑล เป็นเมืองที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 จาก 14 เมือง ของเขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง ในแง่พื้นที่ ประชากร และขนาดเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับอีกหลายเมืองใหญ่ของจีน นครหนานหนิงอาจได้รับการจัดให้เป็น “หัวเมืองชั้น 2” ของประเทศ นครหนานหนิง เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่จัดถาวรของ งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงานในปีนี้

Spirit of Asia : สำเนียงชีวิตชาวจ้วงในเมือง (10 เม.ย. 59)

บ้านหลังใหญ่ของชนเผ่าจ้วงอยู่ที่มณฑลกวางสีทางตอนใต้ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน บ้านหลังนี้ได้รับมอบสิทธิให้เป็นเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ที่กระจัดกระจายอยู่รายรอบเมืองหลวงอย่างหนานหนิงอยู่ร่วมกับชาวฮั่นมาอย่างยาวนาน บ้านของเครือญาติตระกูลไทเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน ชาวจ้วงสมัยใหม่ในเมืองใหญ่ใช้ชีวิตแบบคนฮั่น ผสมกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ได้ด้วยสายตา พวกเขาอยู่ในเมืองเดียวกัน ตึกเดียวกัน บ้างก็อยู่ร่วมชายคากัน การแต่งงานระหว่างคนจ้วงและฮั่นมีให้เห็นอย่างแยกไม่ได้เช่นกัน พวกเขาสวมเสื้อผ้าสมัยใหม่เช่นเดียวกัน พูดภาษาจีนเช่นเดียวกัน แต่ลึกๆยังคงหลงเหลือวิถีปฏิบัติอย่างที่บรรพบุรุษเคยสั่งสอนมา พวกเขากลับบ้านเกิดเยี่ยมญาติพี่น้อง เรียนรู้วิถีจ้วงในอดีต พวกเขารู้ตัวเสมอว่าเป็นคนจ้วงทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณที่อุทิศให้กับการไหว้ผีบูชาบรรพบุรุษ

ใกล้ตาอาเซียน : จ้วง-ไท สายใยเครือญาติต่างแดน (22 พ.ย. 58)

ใกล้ตาอาเซียนสัปดาห์นี้ ตามเครือญาติเผ่าจ้วง ชนเผ่าพื้นเมืองทางตอนใต้ของจีน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ถูกกำหนดให้เป็นประตูสู่อาเซียน
Nitipoom Navaratna นิติภูมิ เยือน หนานหนิง Part 1/3 3 มี.ค. 2011


Nitipoom Navaratna นิติภูมิ เยือน หนานหนิง Part 2/3 3 มี.ค. 2011
Nitipoom Navaratna นิติภูมิ เยือน หนานหนิง Part 3/3 3 มี.ค. 2011
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน 28 ต.ค. 2016

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การศึกษาเศรษฐกิจ

สาขาเศรษฐศาสตร์รอวันตาย ? 14 ส.ค. 2018

คนไทยต้องปรับตาม digital disruption อย่างไร ?


เข้าใจบริบทจีน


สงครามการค้าจีน-อเมริกา พ่นพิษ นักลงทุนจีนแห่ทิ้งอสังหาฯในไทย 22 ม.ค. 2019


เศรษฐกิจจีนเติบโตต่ำสุดในรอบ 28 ปี ซ้ำเติมเศรษฐกิจไทย ? : วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ (22 ม.ค. 62)


มองเศรษฐกิจจีน ตอน 2 (20 ก.พ.62) 


มองเศรษฐกิจจีน (19 ก.พ.62)

ชนชั้นกลางจีนจะครองโลก 22 มี.ค. 2015

Global Village วันอาทิตย์ (22มี.ค.58) นี้ ติดตามเรื่องราวของชนชั้นกลางจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน คนกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงจีนไปในทิศทางใดบ้าง และอนาคตพวกเขาจะมีส่วนในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่างไร

China 5.0 วิเคราะห์จีนยุค สี จิ้นผิง 25 ส.ค. 2018


Huawei: จากมดสู่มังกร! 17 มี.ค. 2018

ปรัชญาสีจิ้นผิง 17 มี.ค. 2018

"จักรพรรดิสีจิ้นผิง"! 12 มี.ค. 2018


เบื้องหลังแรงปะทุสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน # 14 ส.ค 18จีน มะกัน ซัดกันรอบใหม่!

สงครามการค้าจากมุมมองของจีน! 17/05/2562

สงครามการค้าจีน-มะกันมุมมองจากไทย! 16/05/2562

ร้อนฉ่า! จีน-มะกันซัดกันคนละหมัด! 15/05/2562

"ทฤษฎีหมู 3 ชั้น" สงครามการค้า จีน-มะกัน! 13/05/2562

วิเคราะห์สงครามการค้า"จีน"สั่งขึ้นภาษี 6 หมื่นล้านดอลลาร์ตอบโต้"สหรัฐ"

จีน มะกัน ซัดกันรอบใหม่! 18/11/2561

เดือด! วิวาทะทรัมป์ - มาครง (21 พ.ย.61)


ผุดดิจิตอลฮับรับ "แจ๊ค หม่า"

15/11/61 : ผุดดิจิตอลฮับรับ "แจ๊ค หม่า"

อาลีบาบาสร้างดิจิตอลฮับ 5 ต.ค. 2018

อยากรวย​ ต้องคิดทำธุรกิจแบบคนจีน 25 ต.ค. 2018

รู้จัก 3 จีนยักษ์ใหญ่ที่บุกไทยแล้ว!  2 พ.ย. 2018

ความสะดวกสบายคือศาสนาใหม่ในจีน? 8 พ.ย. 2018

ค้าขายยุค 4.0 แบบจีน 15 พ.ย. 2018

จะไปเมืองจีนต้องเตรียมอะไรบ้าง 22 พ.ย. 2018

ลองใช้ชีวิตด้วยแอป "แบบคนจีน" 29 พ.ย. 2018

12 ตู้อัตโนมัติสุดแปลกแต่เจ๋ง! ในจีน 6 ธ.ค. 2018

ช็อปอาหารทะเลกันสดๆ ในซูเปอร์มาร์เก็ตอัจฉริยะ! 2 ธ.ค. 2018ญี่ปุ่นจับมือจีน

6/11/61 : ญี่ปุ่นจับมือจีนใช้พื้นที่ EEC นำร่องลงทุน

จีนจับมือญี่ปุ่นลงทุนในไทย! (6 พ.ย.61) 

จีนจับมือญี่ปุ่นลงทุนในไทย! ตอน 2 (7 พ.ย.61)

จีนจับมือญี่ปุ่นลงทุนในไทย! คุยกับ วิกรม กรมดิษฐ์ Suthichai Live สุทธิชัย Live 29/10/2018

5/11/61 : โลกต้องเกาะติดเมื่อ "มังกร" อ่อนแรง


อาการมังกรยักษ์วันนี้ กับ สุดยอด กูรู เรื่องจีน

6/11/61 : ญี่ปุ่นจับมือจีนใช้พื้นที่ EEC นำร่องลงทุน


อาการมังกรยักษ์วันนี้ กับ สุดยอด กูรู เรื่องจีน ตอนที่ 1

อาการมังกรยักษ์วันนี้ กับ สุดยอด กูรู เรื่องจีน ตอนที่ 2

กูรูเรื่องจีน กับ อาการมังกรยักษ์วันนี้ ตอนที่ 3

กูรูเรื่องจีน กับ อาการมังกรยักษ์วันนี้ ตอนที่ 4

กูรูเรื่องจีน กับ อาการมังกรยักษ์วันนี้ ตอนที่ 5

กูรูเรื่องจีน กับ อาการมังกรยักษ์วันนี้ ตอนที่ 6


Iron Silk Road เส้นทางมังกรผงาด

จีนจัดเต็ม One Belt, One Road Summit!

เส้นทางสายไหม ไทยเกี่ยวด้วยหรือ?

"ช้างไทย" ตั้งรับ "มังกรจีน" (7 ส.ค. 60)

ไทย-จีน เชื่อมต่อกันมากแค่ไหนบนเส้นทางสายไหมใหม่ 16 ก.พ. 2018

จีนจัดเต็ม One Belt, One Road Summit! | 10 พ.ค. 60

โครงการ “OBOR” จีน - ไทย ได้หรือเสีย? 24 ก.ย. 2017

สถานีบ่อหาน สถานียุทธศาสตร์จากจีนข้ามลาว 30 พ.ย. 2017


ตอนที่ 1 สารคดี Iron Silk Road เส้นทางมังกรผงาด

Iron Silk Road เส้นทางมังกรผงาด EP.2 รถไฟเฉิงตู-ยุโรป

Iron Silk Road เส้นทางมังกรผงาด EP.3 "รถไฟไทย-จีน" เชื่อมโยงจากคุนหมิง

Iron Silk Road เส้นทางมังกรผงาด EP.4 "รถไฟต้าหลี่และชายแดนจีน-พม่า"

Iron Silk Road เส้นทางมังกรผงาด EP.5 "รถไฟหนานหนิง-ฮานอย"และบทสรุปสารคดี 

รถไฟความเปลี่ยนแปลงสูงสู่อาเซียน

 ระบบรางใหม่ของไทยโฉมหน้าจะเป็นอย่างไร 15 ก.ค. 2018

อีก 5 ปี กทม. ฮับมหานครระบบราง 12/7/61

“บางซื่อ จังก์ชั่น” ศูนย์กลางคมนาคมแห่งภูมิภาค 10/5/61

ศูนย์ ศก.ใหม่ “บางใหญ่-แจ้งวัฒนะ-รังสิต-สุวรรณภูมิ” 9/5/61

เปิดเส้นทางสายไหมในซินเจียง 4 ก.ค. 2015